1391/02/03 @ 08:16

اشاره‌ای به پیوندها و ریشه‌های موسیقی در نیشابور

فرهنگ، هنر و ادب کشور باید با نام نیشابور به جهان پیوند خورد.

«دکتر میرجلال‌الدین کزازی»


پیوندهای نیشابور و موسیقی چیست؟

این پرسشی است که پاسخی درخور برای آن نیافته‌ام ... چیزی هست و نوایی که در گوش اندیشه‌ام ندا می‌دهد که در نیشابور، پیوند هماهنگ و شگرف آوا و انسان و طبیعت را توان یافت. جلوه‌هایی آهنگین و ملودیک را در طبیعت و تاریخ و فولکلور نیشابور درمی‌یابم ... چیزی در درونم می‌گوید «نیشابور، سرشار از موسیقی است». چیزی که می‌فهمم اما تبیینش!؟ ... مثل اینکه بعضی وقت‌ها می‌گوییم «... در نوک زبانم است»، یعنی اشاره‌ای در ذهنم هست اما آگاهی‌ام ناچیز است ... من، اکنون، اینگونه‌ام ... چیزهایی می‌دانم و درمی‌یابم اما پاسخ این سوال، باید چیزی باشد به اندازه جستارگری و کاویدن در زندگی و چگونگی نیشابور و نیشابوریان در درازنای تاریخ .... پس پاسخ این سوال، باید کاری باشد بسیار بسیار گسترده‌تر و ژرف‌تر و کاویده‌تر و بسط‌یافته‌تر و ساختمندانه‌تر از دانسته‌ها و دریافته‌هایم که در اینجا می‌نویسم، که آنچه در زیر از پیش دیدگانتان خواهد گذشت، اشارتی است کوتاه بر ارجمندی‌های موسیقی نیشابور، که از دیدگاه بنده، فقط چند نقطه است در برابر هزاران سطر کتاب «تاریخ موسیقی نیشابور»، که البته این، می‌تواند فصلی شایان از کتاب بزرگ «تاریخ هنر نیشابور» باشد. به امید نگارش این کتاب بزرگ به قلم توانمند فرزندان کوششگر نیشابور ... اما اینک، اشاره‌هایی به پیوندهای موسیقایی نیشابور و در فرجام سخن، اندیشه‌ای برای بازیابی و خیزش سبک خراسان در آسمان موسیقی ایران‌زمین ...

ادامه مطلب ...