1390/08/04 @ 19:01

نگاهی به ادعاها و اقدامات برخی نمایندگان : شهر به شهر از شعار تا عمل!

این روزها فعالیت های نمایندگان رنگ و بوی خاصی رفته است و همه سعی می کنند نهایت دلسوزی خود را به مردم حوزه انتخابیه خود نشان دهند!- در این بین تکرار برخی عملکردها و شعارها بیشتر به چشم می خورد به گونه ای که دو عبارت"شهردانشگاهی" و"ارتقا به شهرستان" مورد توجه خاص نمایندگان نیشابور و سبزوار قرارگرفته است! 


1- شهر دانشگاهی :

این عبارت به عنوان شعار اصلی آبادانی نیشابور توسط یک نماینده  پرسابقه نیشابور در مجلس بیان شده است- وی در آخرین شماره نشریه داخلی خود (در مهرماه) میگوید: چنانچه دور پنجم و ششم هم نماینده نیشابور می بودم هم اکنون نیشابور یک شهر دانشگاهی شده بود! ایشان البته بدون هیچ اشاره ای به فعالیت های غلامحسین مظفری و سیدعلی حسینی (نمایندگان قبلی و فعلی نیشابور که پیگیری های زیادی برای دانشگاهی شدن نیشابور داشتند) به این قضیه نیز اشاره نکرده اند که طبق  ادعای ایشان چرا در زمان مسئولیتشان که بین سالهای 63 تا 75 به مدت 12 سال! و در سه دوره متوالی (دوم و سوم و چهارم) نماینده نیشابور بوده اند و از قضا همزمان دانشگاه دولتی تربیت معلم سبزوار (در سال 66) و دانشکده علوم پزشکی سبزوار (در سال 70) شکل گرفته بود!-دانشگاه  دولتی نیشابور  و نیز دانشکده علوم پزشکی نیشابور تاسیس نشد!!!؟؟؟ و چرا این حرکت دلسوزانه در آن برهه زمانی که بیشتر مورد نیاز و آبروی جوانان و مردم نیشابور بود اتفاق نیفتاد؟؟ و آیا اکنون نیز چگونه میشود شهر دانشگاهی نیشابور توسعه کافی نداشته باشد؟ و چرا در مجلس هفتم و هشتم(فعلی) که ایشان بازهم نماینده نیشابور بودند- طرح دانشگاه صنعتی خراسان (که ظاهرا مورد پیگیری وی نیز بود) سر از شهر جدید گلبهار درآورد؟ و دانشکده علوم قرآنی (مصوب دولت برای نیشابور) در مشهد اجرا گردید؟

 

ادامه مطلب ...