1393/12/18 @ 15:25

فرودگاه نیشابور را دریابیم ...نیشابور دومین شهر بزرگ خراسان است که علی‌رغم داشتن پتانسیل‌های بزرگ جمعیتی- اقتصادی- گردشگری و ... سالهاست از ارتباط هوایی محروم است. فرودگاه، زیرساخت توسعه نیشابور است. اگر می‌خواهیم در آینده افسوس نخوریم، اگر می‌خواهیم عزتمند و در شأن جایگاه فرهنگی و تاریخی نیشابور باشیم، از هم اکنون باید به فکر احداث فرودگاه باشیم. به بهانه امکاناتی که با ما فاصله قابل‌توجهی دارند، خودمان را از زیرساخت‌های توسعه محروم نکنیم. امکاناتی که در دسترس سومین شهر پرجمعیت شرق کشور و گردشگران آن نباشد فقط یک توهم است.در اینجا نگاهی کوتاه به این موضوع مهم خواهیم داشت...
 
ادامه مطلب ...